Medezeggenschapsraad

De MR is bedoeld om zowel de belangen van de ouders als van de school te behartigen. Het gaat om medezeggenschap, het bestuur maakt het beleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Wanneer u vragen hebt die u aan de MR of via de MR aan de school wilt stellen, kunt u ook gebruik maken van het e-mailadres: mr@dsghkerstenschool.nl   


Jaarplan MR 2023-2024


Wie zitten er in de MR?

Namens de ouders:                                        
Mw. E.P. Buijs-Moerdijk (Voorzitter)                                 
Mw. J. Jacobse-Stout (Secretaris)
Mw. H.M. van As-Beukens

Namens het personeel:
Mw. A. de Jong (Penningmeester)
Dhr. J. Visser
Dhr. R. Vrijhof (Tweede voorzitter)


Wij stellen ons graag even voor!

Lisette Buijs
Mijn naam is Lisette Buijs en ik ben sinds het schooljaar 2022-2023 lid van de oudergeleding van de MR in de rol van voorzitter. Samen met mijn man hebben we een drietal kinderen. Omdat ik merk dat de school voor de kinderen in allerlei opzichten zo heel belangrijk is, spreekt de rol binnen de MR mij aan. Juist het toedragen van een warm en betrokken hart als ouders richting de school is zo versterkend. Vanuit het dagelijks leven heb ik heb ervaring opgedaan in het personeelsadvieswerk en bestuursondersteuning op verschillende (basis)scholen, waardoor ik hoop dat ik een waardevolle bijdrage mag leveren aan een prettige samenwerking van personeel, bestuur en ouders. 

José Jacobse
Sinds december 2017 ben ik gestart bij de MR, waarbij ik ook de rol van secretaris vervul. In het dagelijks leven werk ik bij GGZ Eleos als Specialistisch Begeleider Thuis. Onze 2 zonen zitten op de Ds. G.H. Kerstenschool. Door mijn rol binnen de MR krijg ik goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school. Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige schoolzaken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een blijvend veilig en fijn leerklimaat voor het personeel en de kinderen. Ik vind het daarin o.a. belangrijk dat er naar de behoeften en talenten gekeken wordt van ieder personeelslid/kind apart. Ik hoop hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen!

Marlinda van As
Mijn naam is Marlinda van As en sinds het schooljaar 2022-2023 mag ik deel uitmaken van de oudergeleding van de MR. Zelf ben ik ook werkzaam in het basisonderwijs en heb daar ook ervaring als personeelslid in de MR. Het heeft me altijd geboeid om ook achter de schermen mee te kijken naar het reilen en zeilen van de school. En het is mooi en dankbaar om daarin, samen met de andere geledingen binnen de school, met elkaar het beste te zoeken voor de leerlingen en het personeel. Als ouders kijk je toch weer anders tegen bepaalde dingen aan als leerkrachten en bestuurders. Daarom is het zo belangrijk om daarin samen het goede te zoeken en op een open wijze met elkaar te communiceren. En dat alles in het belang van onze kinderen en de personeelsleden!
 
 
 
Annelies de Jong
Na het behalen van mijn PABO - diploma (2000) ben ik gaan werken op de Ds. G. H. Kerstenschool, dit mag ik nu al 21 jaar doen. Tijdens mijn opleiding heb ik gekozen voor het jonge kind. Het werken met jonge kinderen rondom een thema heeft mijn voorkeur. Je probeert de kinderen op een spelende manier te laten ontdekken en leren. De thema's die wij behandelen hebben een link met de dagelijkse praktijk of zoals gezegd de klas is een betekenisvolle leeromgeving. Een aantal jaar geleden heb ik de opleiding POST HBO- jonge kind gevolgd met elk jaar 2 terugkomdagen. Op deze manier probeer ik mij verder te professionaliseren. Sinds een aantal jaar ben ik betrokken bij de MR vanuit het personeel. Door actief deel te nemen aan de vergaderingen kijk je in de keuken van de zakelijke kant en is het heel prettig om vanuit verschillende achtergronden bezig te zijn met het onderwijs. 

Jaap Visser
Ik ben Jaap Visser en werk sinds 2018 op onze school. Ervaring heb ik opgedaan in de groepen 4, 7 en 8. Sinds december 2021 ben ik lid van de MR. Ik vind het mooi dat ik vanuit de MR op een andere manier kan meedenken en -beslissen in zaken die op school spelen. Belangrijk hierbij is rekening te houden met de verschillende belangen van de kinderen, ouders, collega's en alle andere betrokkenen. Daar wil ik me voor inzetten!
 
René Vrijhof
Sinds 28 mei 1990 ben ik werkzaam op de Ds. Kerstenschool in Ridderkerk. In de achterliggende jaren heb ik ervaring opgedaan in de groepen 4 t/m 8, waarvan de meeste jaren in de groepen 5 t/m 7. Vaak heb ik ook lesgegeven aan combinatiegroepen. Ik geniet van het lesgeven en het contact met de kinderen. Sinds 2012 maak ik ook deel uit van de MR. Dit doe ik al die jaren al met veel plezier. Bij sommige stukken mag je advies geven richting het bestuur of de directie; bij andere stukken heb je ook instemmingsrecht. Het is heel waardevol en vergroot ook de betrokkenheid om binnen de MR mee te denken over zaken, die de school aangaan. Ik hoop deze taak nog jaren met plezier te mogen vervullen.