Medezeggenschapsraad

De MR is bedoeld om zowel de belangen van de ouders als van de school te behartigen. Het gaat om medezeggenschap, het bestuur maakt het beleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Wanneer u vragen hebt die u aan de MR of via de MR aan de school wilt stellen, kunt u ook gebruik maken van het e-mailadres: mr@dsghkerstenschool.nl   


Jaarplan MR 2020-2021


Wie zitten er in de MR?

Namens de ouders:                                        

Dhr. P.A. Hooijmeijer (Voorzitter)
Mw. R. Roepert-Van 't Zelfde (Secretaris)                                   
Mw. J. Jacobse-Stout

Namens het personeel:

Mw. A.H.G. van Keulen-Oosse (Penningmeester)
Mw. A. de Jong
Dhr. R. Vrijhof (Tweede voorzitter)

Wij stellen ons graag even voor!

Anke van Keulen
Mijn naam is Anke van Keulen. Sinds september 1996 ben ik verbonden aan onze scholen. Eerst een paar jaar aan de Ds. G.H. Kerstenschool en daarna enkele jaren aan de Ursinusschool. Sinds de fusie werk ik weer op de Ds. G.H. Kerstenschool. In deze jaren heb ik aan diverse groepen les gegeven, maar in de onderbouw voel ik me toch het meest op mijn plaats. Vanaf de oprichting ben ik, namens het personeel, lid van de MR.

René Vrijhof
Mijn naam is René Vrijhof en ben geboren op 27 augustus 1967. Op 28 mei 1990 ben ik als leerkracht begonnen op de Ursinusschool. Daar heb ik ervaring opgedaan in de groepen 4 t/m 8. Door terugloop van leerlingen moest deze locatie sluiten, waarna ik op de huidige locatie van de Ds. G.H. Kerstenschool ben verder gegaan. Hier is het ook heel gezellig met nog meer collegiale contacten. Ruim drie jaar zit ik alweer in de personeelsgeleding van de MR. Het vraagt best wel wat tijd, maar het leuke is dat je van veel meer dingen op de hoogte bent en dat je over bepaalde zaken kunt meedenken en meebeslissen. Ik hoop dit werk nog lange tijd te mogen en te kunnen doen.

Rookje Roepert
Sinds januari 2014 maak ik deel uit van de oudergeleding binnen de MR. Als secretaris bereid ik vergaderingen voor en notuleer deze. Tevens treed ik op als contactpersoon tussen directie en MR. De informatievoorziening vanuit school naar de MR is goed, evenals de contacten met directie. Een constructieve houding als MR is belangrijk. Zitting in dit orgaan verruimt je blik op schoolzaken en geeft de mogelijkheid om je betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten. Een waardevolle ervaring!

Jose Jacobse
Sinds december 2017 ben ik gestart bij de MR. In het dagelijks leven werk ik bij Eleos als Specialistisch Begeleider Thuis. Onze oudste zoon zit op de Ds. G.H. Kerstenschool. Door mijn rol binnen de MR krijg ik goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school. Daardoor kan ik meedenken over beleidsmatige schoolzaken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een blijvend veilig en fijn leerklimaat voor het personeel en de kinderen. Ik vind het daarin o.a. erg belangrijk dat er naar de behoeften en talenten gekeken wordt van ieder personeelslid/kind apart. Ik hoop hieraan mijn steentje bij te kunnen dragen.

Peter Hooijmeijer
Mijn naam is Peter Hooijmeijer. In het dagelijks leven ben ik projectleider bij TNO. Wij hebben 4 kinderen op de Ds. G.H. Kerstenschool en zijn dus nauw betrokken bij het reilen en zeilen op de school. Sinds januari 2013 mag ik deel uit maken van de MR in de functie van voorzitter. Vanuit ons werk als MR ga je ook andere zaken zien die spelen in en rond de school. Het werk van directie en personeel zie je van wat dichterbij, maar ook krijg je iets mee van waar een school mee heeft te maken van overheidswege, in wetgeving en bestuur. Mooi om hier een rol in de mogen spelen in de vorm van meedenken, adviseren en beslissen.