Overblijfregeling

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de tussenschoolse opvang op hun school. De ouders zijn daarentegen verantwoordelijk voor de kosten van de opvang: zij kunnen verplicht worden om te betalen voor het overblijven.

 

Zoals gezegd hoeft het schoolbestuur niet de uitvoerder te zijn. De opvang kan ook worden uitbesteed, bijvoorbeeld aan een instelling voor kinderopvang of aan de oudercommissie. De school kan ook met vrijwilligers (blijven) werken. Deze regeling vormt niet alleen een extra impuls om de kwaliteit van het overblijven te verbeteren, maar biedt ook de mogelijkheid om rekening te houden met de verplichte rusttijd van de leerkrachten.

Het overblijven is in een officiële regeling opgenomen. De belangrijkste onderdelen daarvan komen hieronder puntsgewijs aan de orde:

- De school stelt ruimten beschikbaar voor kinderen die op school eten.
- De organisatie van het overblijven is in handen van de ouders.
Ouders kunnen zich opgeven als overblijfkracht.
Er is een overblijfcoördinator aangesteld.
-  De overblijfkrachten worden in de gelegenheid gesteld een cursus 'overblijfkracht' te volgen.
Van de ouders die hun kinderen laten schooleten wordt een financiële bijdrage per kind gevraagd.
- De overblijfkrachten en de coördinator krijgen een financiële vergoeding.
- De overblijfkrachten zijn in functie van 12.00 u tot 12.50 u.


Voor een goede en ordelijke gang van zaken is een reglement opgesteld voor maaltijd, buiten-
   en eventueel binnenspel.

 

De overblijfregeling in financieel opzicht:


- De kosten van het overblijven zijn vastgesteld op € 0,60 per dag per kind met een maximum van
   € 1,80 per dag voor gezinnen die structureel gebruik maken van de regeling.

Wanneer kinderen incidenteel gebruik maken van de regeling, wordt € 0,60 per dag per kind in
  rekening gebracht.

- Tweemaal per jaar wordt aan de hand van de registratielijsten berekend hoe vaak kinderen
   overblijven, ouders oppassen en wordt tot uitbetaling en inning overgegaan.

De ouders krijgen in januari en juli een rekening.
Het is mogelijk om maandelijks te betalen wanneer dit voor gezinnen financieel noodzakelijk
  blijkt.

Wanneer een gezin niet in staat is de financiële bijdrage te leveren, kan er een regeling worden

  getroffen.
 

 

Contactpersoon: